• Заява Атлантичної асоціації молодих політичних лідерів
 

Заява Атлантичної асоціації молодих політичних лідерів
 

Atlantic Association of Young Political Leaders

Атлантична асоціація молодих політичних лідерів
 

21.06.2002
 

Після подій 11 вересня процес формування системи безпеки у світі істотно зміни свою направленість. Світ усвідомив небезпеку, що несуть в собі тероризм та екстремізм, які не мають певної прив’язки до території чи національності. Ця загроза транстериторіальна та транснаціональна. Тому людство потребує нових підходів та механізмів формування архітектури безпеки на регіональному та світовому рівнях.

На сьогодні Україна заявила про свою готовність вступити внедалекому майбутньому вПівнічноатлантичний Альянс. Для молодогопокоління Українців, ця заява керівництва держави є справді доленосною. Визначений магістральний шлях, яким країна йтиме в спільний європейський дім.

Молодь, як авангард суспільства має стати на чолі процесу зближення та інтеграції нашої країни в європейські та євроатлантичні структури. Молодь має нести ідею євроатлантичної інтеграції в широкі верстви суспільства, пропагувати визначений керівництвом держави курс на повноцінне входження в Європейську спільноту.

Тому ми, учасники Всеукраїнського молодіжного Форуму “За Європейський та Євроатлантичний вибір України!”, заявляємо про створення українського національного комітету Атлантичної Асоціації Молодих Політичних Лідерів України (УНК ААМПЛ).

Атлантична асоціація молодих політичних лідерів (ААМПЛ) (Atlantic Association of Young Political Leaders) є мережею між молодимиполітичними лідерами в євроатлантичному регіоні – США, Канаді та Європі. Учасники ААМПЛ впевнені, що кооперація та стійкі зв’язки між молодими політиками з різних країн та континентів дуже важливі для встановлення та підтримання миру та свободи.

ААМПЛ є унікальною організаційною структурою, яка впродовж кількох десятиліть налагодила зв’язки між молодими політичними лідерами з різних політичних партій та країн. Основою Асоціації є НАТО та спільні цінності країн-учасників, на яких побудовано альянс.

До УНК ААМПЛ ввійшли народні депутати України, депутати місцевих Рад, лідери молодіжних громадських та громадсько-політичних об’єднань, молоді науковці, журналісти, представники багатьох політичних партій та громадських організацій.

Своєю метою ми вважаємо – популяризацію цінностей Альянсу, цінностей демократії, Європейського вибору та співпраці між народами в ім’я миру та стабільності на всій планеті.

З цією метою, УНК ААМПЛ започатковує довгострокові програми по залученню молодіжних організацій, фондів, молодих активістів з усіх регіонів України до процесу формування широкого громадського руху на підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України. Завданнями молодіжного руху в підтримку Європейського та Євроатлантичного вибору України є:

* вироблення механізмів популяризації європейського та євроатлантичного вибору України;

* інформувати громадськість про різні національні та регіональні підходи до більшості ключових питань, пов’язаних з діяльністю НАТО;

* сприяти розвитку ініціативи “Партнерство за ради миру”;

* сприяти встановленню громадського контролю над Збройними силами України;

* сприяти соціальним та освітнім програмам молоді, спрямованим на формування позитивної громадської думки стосовно співробітництва Україна-НАТО;

* організаційне конструювання довготривалого партнерства молодіжних організацій, неформальних ініціатив з державними та міжнародними структурами в справі сприяння процесу інтеграції України в євроатлантичний простір.

Український національний комітет Атлантичної Асоціації Молодих Політичних Лідерів звертається до всіх молодіжних, громадських, профспілкових організацій зі закликом приєднатися до руху в підтримку Європейського та Євроатлантичного вибору України. Лише спільними зусиллями ми зможемо привести Україну в єдиний Європейській дім.

Оргкомітет Атлантичної асоціація молодих політичних лідерів

01001, Київ, вул. Кутузова 17/8, оф.618

т. (044) 290-31-22, т-ф.(044) 228-1765

Young-NATO-UA@ukr.net, cdpgs@ukr.net

Кулик Віталій

Полтораков Олексій

Юдіна Оксана

http://www.aaypl-ua.ukrbiz.net/ukr/archtext.ukrbiz?artid=6642&arch=5842

 

* * *

Переевод на русский

Заявление

После событий 11 сентября процесс формирования системы безопасности в мире существенным образом изменения свою направленість. Мир осознал опасность, что несут в себе терроризм и экстремизм, которые не имеют определенной привязки к территории илиd национальности. Эта угроза транстериторіальна и транснациональная. Поэтому человечество требует новых подходов и механизмов формирования архитектуры безопасности на региональном и мировом уровнях.

На сегодня Украина заявила о своей готовности вступить в недалекому будущему в Североатлантический Альянс. Для молодого поколения Украинцев, это заявление руководства государства есть в самом деле доленосною. Определенный магистральный путь , каким страна будет идти в общий европейский дом.

Молодежь, как авангард общества может стать во главе процесса сближения и интеграции нашей страны в европейские и евроатлантические структуры. Молодежь может нести идею евроатлантической интеграции в широкие слои общества, пропагандировать определенный руководством государства курс на полноценное вхождение в Европейское сообщество.

Поэтому мы, участники Всеукраинского молодежного Форума "За Европейский и Евроатлантический выбор Украины!", заявляем о создание украинского национального комитета Атлантической Ассоциации Молодых Политических Лидеров Украины (УНК ААМПЛ).

Атлантическая ассоциация молодых политических лидеров (ААМПЛ) (Atlantіc Assocіatіon of Young Polіtіcal Leaders) есть сетью между молодыми политическими лидерами в евроатлантическом регионе - США, Канаде и Европе. Участники ААМПЛ уверены, что кооперация и стойкие связи между молодыми политиками из разных стран и континентов очень важные для установления и поддержания мира и свободы.

ААМПЛ есть уникальной организационной структурой, которая в течение нескольких десятилетий наладила связи между молодыми политическими лидерами из разных политических партий и стран. Основой Ассоциации есть НАТО и общие ценности стран-участников, на которые построены альянс.

К УНК ААМПЛ вошли народные депутаты Украины, депутаты местных Советов, лидеры молодежных общественных и общественно-политических объединений, молодые научные работники, журналисты, представители многих политических партий и общественных организаций.

Своей целью мы считаем - популяризацию ценностей Альянса, ценностей демократии, Европейского выбора и сотрудничества между народами у имени мира и стабильности на всей планете.

С этой целью, УНК ААМПЛ начинает долгосрочные программы по привлечению молодежных организаций, фондов, молодых активистов из всех регионов Украины к процессу формирования широкого общественного движения на поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины. Задачами молодежного движения в поддержку Европейского и Евроатлантического выбора Украины есть :

изготовления механизмов популяризации европейского и евроатлантического выбора Украины;
 

информировать общественность про разные национальные и региональные подходы к большинству ключевых вопросов, связанных с деятельностью НАТО;
 

оказывать содействие развитию инициативы "Партнерство за совета мира ";
 

оказывать содействие установлению общественного контроля над Вооруженными силами Украины;
 

оказывать содействие социальным и образовательным программам молодые, направленным на формирование положительной общественной мысли относительно сотрудничества Україна-Нато;
 

организационное конструирование долгодействующего партнерства молодежных организаций, неформальных инициатив с государственными и международными структурами в деле содействия процесса интеграции Украины в евроатлантическое пространство.
 

Украинский национальный комитет Атлантической Ассоциации Молодых Политических Лидеров обращается к всем молодежным, общественным, профсоюзным организациям с призывом присоединиться к движению в поддержку Европейского и Евроатлантического выбора Украины. Лишь общими усилиями мы сможем привести Украину в единый Европейской дом.
 

Оргкомитет Атлантической ассоциация молодых политических лидеров

01001, Київ, вул. Кутузова 17/8, оф.618

т. (044) 290-31-22, т-ф.(044) 228-1765

Young-NATO-UA@ukr.net, cdpgs@ukr.net

Кулик Віталій

Полтораков Олексій

Юдіна Оксана

(Архив бурцев.ру)